Tancament econòmic 2020

Tancament econòmic 2020 real vs Pressupost

Tancament econòmic 2020

mil € més d'ingressos
mil € menys en despeses
mil € de resultat positiu
% marge sobre ingressos reals

Seus territorials 2020 real vs Pressupost

S'imputen a les seus els ingressos i les despeses directes de les delegacions territorials

Quotes col·legials real vs Pressupost

Quotes col·legials

Altres quotes

Altres serveis i activitats corrents real vs Pressupost

Serveis centrals al col·legiat real vs Pressupost

Els serveis centrals al col·legiat inclouen els assessoraments professionals al col·legiat, borsa de treball i grans avantatges; col·laboradors per Psicoxarxa i deontològica; promoció corporativa, relacions públiques i dietes per representació; compra de llibres per biblioteca i servei de correu electrònic al col·legiat i altres serveis al col·legiat. A l’organització d’esdeveniments s’inclouen l’acte del Patró, Juntes Generals, Festa de la Psicologia i altres actes organitzats pels Òrgans de Govern. En el capítol del COPC promotor hi trobem el Psicurt, Fundació Galatea, aportacions 0,7, premis als grups de treball entre d’altres aportacions. En el pressupost d’activitats d’ocupabilitat està mentoring i tutoria científica.

Despeses indirectes d'estructura real vs Pressupost

Amortitzacions

Resultat financer

Seccions

Evolució ingressos i despeses de seccions per anys