Actuació davant la COVID-19

Accions i dades destacades

  • Creació del Grup de Treball Psicovid

  • Elaboració de recursos davant la pandèmia: 7 guies, 12 propostes amb consells o recomanacions i 20 recursos en diversos formats elaborats per la Junta de Govern, delegacions terriotorials, seccions i grups de treball del COPC.

+ 38,7%

visites web